Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Siarter Iaith Tafod Tawe / Welsh language charter

Beth yw Tafod Tawe? What is Tafod Tawe?

 

Ar Fedi 16eg 2016, lansiwyd Siarter Iaith ysgolion Cymraeg Mamiaith Abertawe, sef Tafod Tawe.

 

Nod y Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni ac i godi ymwybyddiaeth o fanteision addysgol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol wrth siarad Cymraeg a bod yn ddwyieithog.

 

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Tirdeunaw, mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol ar rydym wedi ennill gwobr efydd Tafod Tawe.

 

On 16 September 2016, the Welsh charter for first language Welsh schools in Swansea, Tafod Tawe, was launched.

 

The aim of the Siarter Iaith (Language Charter) is to be a positive influence on children's social use of Welsh. In short, to get the children to speak Welsh naturally amongst themselves. The Siarter Iaith requires the involvement of all members of the school community - the school council, pupils, workforce, parents, governors and the wider community to ensure full ownership of it and to raise awareness of the  educational, social, economical and cultural benefits to speaking Welsh and being bilingual.

 

Since the launch of the Welsh Language Charter in Ysgol Gymraeg Tirdeunaw, many activities have taken place in our school and we have won the bronze Tafod Tawe award.

Top