Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Ysgol Parchu Hawliau / Rights Respecting School

Rydym yn falch iawn i fod yn ysgol sy'n Parchu Hawliau Plant / We are very proud to be a Rights Respecting School

 

Mae'r Comisiynydd Plant Cymru yma i sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Cymru yn dod i wybod am eu hawliau. Mae'r hawliau hyn yn bethau sydd angen ar blant a phobl ifanc i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Mae gan y Cenhedloedd Unedig restr o'r holl hawliau sydd gan blant. Enw'r rhestr hon yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, neu CCUHP yn fyr.

 

The Children's Commissioner for Wales is there to make sure that all children and young people in Wales find out about their rights. These rights are the things that children need to be safe, healthy and happy. The United Nations has a list of all the rights that children have. The list is called the UN Convention on the Rights of the Child, or UNCRC for short.

 

Beth yw ein hawliau? / What are our rights?

Rwy'n Siarad Dros Hawliau! / I Speak For Rights!

 

Amlinelliad y Prosiect / Project Outline

 

Mae'r prosiect yn arloesol gan ei fod yn cyfuno dinasyddiaeth fyd-eang ag angerdd gwirioneddol i hyrwyddo dysgu yn y pynciau craidd ac mae'n cael ei arwain gan ddisgyblion gyda disgyblion wrth wraidd yr holl benderfyniadau ac yn rhan o'r broses. Bydd yn rhoi cyfle go iawn i ddisgyblion ddeall eu rolau fel dinasyddion gweithredol trwy weithgareddau a phrosiectau ystafell ddosbarth. Gwerthoedd y prosiect yw ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr a bydd gweithgareddau a gyflawnir yn dylanwadu ar fywydau ein disgyblion, gan eu siapio i fod yn ddinasyddion gweithredol gyda'r hyder i fynd i'r afael â phroblemau a siarad allan heb ofn er mwyn sicrhau byd gwell. Rydym wedi cynllunio gweithgareddau'n ofalus i gryfhau gwybodaeth ein disgyblion yn academaidd ac yn ddiwylliannol, gan sicrhau amrywiaeth eang o bynciau i ganolbwyntio arnynt trwy gydol y prosiect.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu Hawliau sy'n parchu disgyblion a bydd yn gweithio ar sicrhau bod disgyblion y deall eu rôl yn eu cymuned a'r byd ehangach ac yn cydnabod eu rolau fel dinasyddion ar gyfer y dyfodol.

Mae TGCh yn rhan allweddol o'n prosiect, byddwn yn eisio defnyddio ystod o lwyfannau dysgu ar y we i ddisgyblion a staff eu defnyddio (e-bost, gwefan y prosiect, Skype, llechi, gyriant Google) i gyfathrebu â chyd-bartneriaid Ewropeaidd. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd Skype misol i drafod cynnydd a gwneud penderfyniadau, sicrhau ein bod i gyd ar y trywydd iawn gyda'r amcanion dysgu ac yn cyfathrebu'n wythnosol trwy e-bost trwy gydol y prosiect.

Mae gan bob gwlad fasgot o'r enw UNICEF. Cymeriad wedi'i ddylunio gan ddisgyblion. Mae UNICEF yn teithio o wlad i wlad ar ymweliadau. Trwy UNICEF mae disgyblion yn dysgu am bob gwlad, eu diwylliant, eu traddodiadau, eu straeon traddodiadol, eu bwydydd - gan sicrhau bod y ffocws ar Hawliau sy'n parchu dinasyddion. Ar ddiwedd y prosiect bydd UNICEF a'i ffrindiau uno i greu enfys gwledydd unedig.

 

The project is innovative as it combines global citizenship with a real passion to promote learning in the core subjects and it is pupil-lead with pupils being at the heart of all decision making and part of the process. It will give pupils a real opportunity to understand their roles as active citizens through classroom activities and projects that will motivate them to learn as they will get to share these with a real audience. The project values are to inspire and motivate learners and activities carried out will influence the lives of our pupils, shaping them to be active citizens with the confidence to tackle problems and speak out without fear to ensure a better world. We have carefully planned activities to strengthen our pupils knowledge both academically and culturally, ensuring a broad variety of topics to focus on for the duration of the project,

The project will focus on the theme of developing Rights Respecting pupils and it will work on ensuring students understand the role they have in their community and the wider world and recognise their roles as citizens for the future.

ICT is a key part of our project, we will endeavour to utilise a range of web-based learning platforms for both pupils and staff to use (e-mail, project website, Skype, Ipads, Google drive) to communicate with fellow European partners. We will run monthly Skype meetings to discuss progress and making decisions, ensure we are all on track with the learning objectives and communicate weekly via e-mail for the duration of the project.

Each country has a mascot called UNICEF. A character designed by pupils, UNICEF travels from country to country on visits. Through UNICEF pupils learn about each partner country, their culture, traditions, traditional tales and foods - ensuring the focus is on Rights Respecting citizens. At the end of the project, UNICEF and his friends unite to create the rainbow - united countries.

Dewis masgot ar gyfer y prosiect. Sut olwg fydd ar UNICEF? / Choosing a mascot for the project. What will UNICEF look like?

Cyflwyno rhoddion i'n ffrindiau o Iwerddon, Groeg a'r Ffindir / Presenting gifts to our friends from Ireland, Greece and Finland

Cyflwyno UNICEF / Introducing UNICEF

Ein 10 Hawl / Our 10 Rights - Dyma'r gwaith rydym wedi cyflawni yn ystod prosiect Erasmus+ ar gyfer arddangosfa ein 10 Hawl / Here's the work we've completed during the Erasmus+ project to create a display for our 10 Rights.

Top