Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Asesiadau Personol / Personolised assessments

Asesiadau personol: gwybodaeth i rieni a gofalwyr / Personalised assessments: information for parents and carers

 

Mae’r asesiadau personol yn statudol ar gyfer dysgwyr ym Mlynyddoedd 2 i 9 mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Mae asesiadau personol Rhifedd (Gweithdrefnol), Rhifedd (Rhesymu) a Darllen ar gael i ysgolion eu defnyddio drwy’r flwyddyn i helpu cynnydd eu dysgwyr / Personalised assessments are statutory for learners in Years 2 to 9 in maintained schools in Wales. The assessments for Numeracy (Procedural), Numeracy (Reasoning) and Reading are available throughout the year for schools to use to support learners to make progress.

 

Nod yr asesiadau hyn yw darganfod cryfderau plant a meysydd i’w gwella er mwyn i’w hathrawon allu eu helpu i ddatblygu eu sgiliau. Ar ôl i’ch plentyn gwblhau asesiad personol, bydd ei athro/athrawes yn gallu gweld adborth ar ei sgiliau a’i gynnydd sy’n helpu’r athro/athrawes i gynllunio’r camau nesaf ar gyfer addysgu eich plentyn / The purpose of these assessments is to find out children’s strengths and areas for improvement so that their teachers can help them develop their skills.

After your child has completed a personalised assessment, their teacher can see feedback on their  skills and progress which helps the teacher to plan the next steps for your child’s learning. 

 

Sut i ddod o hyd i ganlyniadau asesiadau personol eich plentyn / How to find your child's personalised assessment results:

 

 •  Gofyn i'ch plentyn i fewngofnodi i'w cyfrif HWB / Ask your child to log into their HWB account. 

 

 • Asesiadau personol: Cyflwyniad i rieni/gofalwyr:

https://www.youtube.com/watch?v=M187gJQ4Jeg&list=PLTZvaU9CIF5utvMc2dqoHp8_kuXZgcehM 

 

 • Personalised assessments : an introduction for parents/carers

https://www.youtube.com/watch?v=b4imAgxjz64&list=PLTZvaU9CIF5utvMc2dqoHp8_kuXZgcehM&index=2 

 

 • Gwneir yr asesiadau personol ar-lein ac maent yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y mae angen iddynt ei wella, a'u camau nesaf.
 • Mae'r asesiadau yn rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol, grwpiau a dosbarthiadau cyfan.
 • Nid oes unrhyw adeg benodol o’r flwyddyn wedi’i phennu ar gyfer asesiadau personol na ‘ffenest asesu’, mae amseriad yn cael ei benderfynu gan yr ysgol.
 • Gall y dysgwyr sefyll yr asesiadau naill ai mewn grwpiau bach neu grwpiau mawr, yn dibynnu ar ddewisiadau a chyfleusterau'r ysgol.
 • Mae rhaid i ddysgwyr sefyll yr asesiadau unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio'r asesiad unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.
 • Personalised assessments are taken on-line and are adaptive, meaning that questions are selected based on the responses to previous questions. This provides a tailored assessment experience for each learner and will help all learners develop their skills through understanding what they can do, the things they may need to work on, and their next steps.
 • The assessments provide schools with information on the skills of individual learners, groups and whole classes.
 • There is no set time of year or ‘assessment window’ for personalised assessments, the timing is decided by the school.
 • Learners can take the assessments in small or large groups, depending on the school’s preferences and facilities.
 • Learners must do the assessments once during the academic year. Schools also have the option to use the assessment once more during the academic year.

 

Gwybodaeth i rieni / Information for parents

Top