Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Diogelu ac Amddiffyn Plant / Safeguarding and Child Protection

Mae gan Ysgol Gymraeg Tirdeunaw ddyletswydd fugeiliol tuag at ei disgyblion,  mae’r ysgol yn chwarae rhan bwysig i atal camdriniaeth ac esgeulustod drwy greu a chynnal awyrgylch ddiogel i blant a phobl ifanc.


Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os oes pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol.


Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y Sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.


Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio'r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.


Mae’r ysgol yn dilyn Protocol Dinas a Sir Abertawe a phe bai cyhuddiad yn erbyn aelod o staff fe fyddai’r ysgol yn dilyn camau gweithredu’r Sir.


Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mrs Jackie James (Pennaeth)

Dirprwy Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mr Iwan Mainwaring (Dirprwy Bennaeth)

Llywodraethwr Diogelu ac Amddiffyn Plant :  Mrs Jodi Jones

 

 

Each member of staff at the school is responsible for the protection and safety of children at the school.  If there are any concerns regarding child neglect or physical, emotional or sexual abuse, then it’s the staff’s duty, in accordance with the County’s Child Protection Procedure, to raise the matter with the School’s Child Protection Co-Ordinator.


The school’s co-ordinator can confer with a professional colleague, as well as with a relevant agency, such as the Health and Social Services.  Following these discussions, the School Co-ordinator may have to officially refer the child the Social Services Department, in accordance with the County’s guidelines and protocol.  The Social Services are responsible for deciding whether they need to act or not.


Due to the nature of some allegations, it is not always appropriate to discuss matters with the parent before referring a child.  The Social Services and the Police are responsible for investigating into the allegations.

 

The school will follow the City and County of Swansea's protocol and procedures should an allegation be made about a member of staff

 

Designated Safeguarding & Child Protection Officer : Mrs Jackie James (Headteacher)

Deputy Safeguarding & Child Protection OfficersMr Iwan Mainwaring (Deputy Headteacher)

The Link Governor for Child Protection :  Mrs Jodi Jones

Polisi amddiffyn plant / Child protection policy

Top