Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cyngor Enfys/Rainbow Council

Y Cyngor Enfys

Croeso i dudalen y Cyngor Enfys 2019-20. Rydym ni yn gyfrifol am helpu i ddatblygu hawliau a lles plant ar draws yr ysgol gyfan. Ein nod yw i sicrhau fod pob disgybl yn yr ysgol yn hapus ac yn iachus. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i helpu Mrs Davies i ennill Gwobr Lefel 2 Hawliau Plant a'r wobr Ysgol Heddwch. Eleni rydym yn bwriadu i barhau â'r gwaith hawliau plant, gweithio tuag at y wobr Ysgol Heddwch a pharhau i gadw a chodi safonau Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus gyda Mrs Doyle  .

 

The Rainbow Council

Welcome to The Rainbow Council's page 2019-20. We are responsible for helping to develop children's rights and well-being across the whole school. Our aim is to ensure that all the pupils are happy and healthy. We have been working diligently with Mrs Davies to receive the Level 2 Rights Respecting School Award and the Peace School Award. This year we intend on continuing to develop the children's rights and Peace School Award aims and also work along side Mrs Doyle the continue developing and improving the  Healthy Schools National Quality Award standards.

 

 

 

Dyma ni!

   Gwaith Eleni  

           Yn ystod ein cyfarfodydd gyda Mrs Doyle eleni rydym wedi bod yn gweithio tuag at greu polisi gwrth fwlio ar gyfer digyblion yr ysgol.  

 

This Years W ork 

During our meetings with Mrs Doyle this year we have been working towards creating an anti bullying policy suitable for our school pupils.

 

Trafod syniadau ar gyfer Sports Relief

Discussing ideas for Sports Relief

 

 

  Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus 

Yn Ebrill 2018 enillodd yr ysgol y Wobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus. Ynghyd  â

  disgyblion a chynghorau eraill yr ysgol roedd y cyngor enfys yn rhan bwysig ac annatod o'r holl waith cafodd eu wneud. Gweithiodd pob un ohonynt yn frwdfrydig ac yn ddiwyd. Da iawn a diolch i pob un ohonoch chi!

 

 

Healthy Schools National Quality Award

In April 2018 the school was awarded the Healthy Schools National Quality Award. Alongside all the school councils and pupils the rainbow council played a very important and integral part in all the work completed for the award. Every member worked enthusiastically and diligently. Well done and a big thank you to you all!

                                             

Cam 6 Cynllun Ysgolion Iachus
 

Da iawn i'r ysgol am ennill Cam 6 o'r Cynllun Ysgolion Iachus. Diolch i ddisgyblion yr ysgol ac aelodau'r cyngor enfys dros y ddwy flynedd diwethaf, am eu holl waith caled a'u brwdfrydedd am ddatblygu iechyd a lles ar draws yr ysgol gyfan. 

 

Phase 6 Healthy Schools Award

Well done to the school for being awarded Phase 6 of the Healthy Schools Award. Thank you to all the school pupils and members of the rainbow council from the last two years, for all their hard work and enthusiasm for developing health and wellbeing across the whole school.

 

 

 

Rwy'n Siarad Dros Hawliau! / I Speak For Rights!

 

Amlinelliad y Prosiect / Project Outline

 

Mae'r prosiect yn arloesol gan ei fod yn cyfuno dinasyddiaeth fyd-eang ag angerdd gwirioneddol i hyrwyddo dysgu yn y pynciau craidd ac mae'n cael ei arwain gan ddisgyblion gyda disgyblion wrth wraidd yr holl benderfyniadau ac yn rhan o'r broses. Bydd yn rhoi cyfle go iawn i ddisgyblion ddeall eu rolau fel dinasyddion gweithredol trwy weithgareddau a phrosiectau ystafell ddosbarth. Gwerthoedd y prosiect yw ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr a bydd gweithgareddau a gyflawnir yn dylanwadu ar fywydau ein disgyblion, gan eu siapio i fod yn ddinasyddion gweithredol gyda'r hyder i fynd i'r afael â phroblemau a siarad allan heb ofn er mwyn sicrhau byd gwell. Rydym wedi cynllunio gweithgareddau'n ofalus i gryfhau gwybodaeth ein disgyblion yn academaidd ac yn ddiwylliannol, gan sicrhau amrywiaeth eang o bynciau i ganolbwyntio arnynt trwy gydol y prosiect.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu Hawliau sy'n parchu disgyblion a bydd yn gweithio ar sicrhau bod disgyblion y deall eu rôl yn eu cymuned a'r byd ehangach ac yn cydnabod eu rolau fel dinasyddion ar gyfer y dyfodol.

Mae TGCh yn rhan allweddol o'n prosiect, byddwn yn eisio defnyddio ystod o lwyfannau dysgu ar y we i ddisgyblion a staff eu defnyddio (e-bost, gwefan y prosiect, Skype, llechi, gyriant Google) i gyfathrebu â chyd-bartneriaid Ewropeaidd. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd Skype misol i drafod cynnydd a gwneud penderfyniadau, sicrhau ein bod i gyd ar y trywydd iawn gyda'r amcanion dysgu ac yn cyfathrebu'n wythnosol trwy e-bost trwy gydol y prosiect.

Mae gan bob gwlad fasgot o'r enw UNICEF. Cymeriad wedi'i ddylunio gan ddisgyblion. Mae UNICEF yn teithio o wlad i wlad ar ymweliadau. Trwy UNICEF mae disgyblion yn dysgu am bob gwlad, eu diwylliant, eu traddodiadau, eu straeon traddodiadol, eu bwydydd - gan sicrhau bod y ffocws ar Hawliau sy'n parchu dinasyddion. Ar ddiwedd y prosiect bydd UNICEF a'i ffrindiau uno i greu enfys gwledydd unedig.

 

The project is innovative as it combines global citizenship with a real passion to promote learning in the core subjects and it is pupil-lead with pupils being at the heart of all decision making and part of the process. It will give pupils a real opportunity to understand their roles as active citizens through classroom activities and projects that will motivate them to learn as they will get to share these with a real audience. The project values are to inspire and motivate learners and activities carried out will influence the lives of our pupils, shaping them to be active citizens with the confidence to tackle problems and speak out without fear to ensure a better world. We have carefully planned activities to strengthen our pupils knowledge both academically and culturally, ensuring a broad variety of topics to focus on for the duration of the project,

The project will focus on the theme of developing Rights Respecting pupils and it will work on ensuring students understand the role they have in their community and the wider world and recognise their roles as citizens for the future.

ICT is a key part of our project, we will endeavour to utilise a range of web-based learning platforms for both pupils and staff to use (e-mail, project website, Skype, Ipads, Google drive) to communicate with fellow European partners. We will run monthly Skype meetings to discuss progress and making decisions, ensure we are all on track with the learning objectives and communicate weekly via e-mail for the duration of the project.

Each country has a mascot called UNICEF. A character designed by pupils, UNICEF travels from country to country on visits. Through UNICEF pupils learn about each partner country, their culture, traditions, traditional tales and foods - ensuring the focus is on Rights Respecting citizens. At the end of the project, UNICEF and his friends unite to create the rainbow - united countries.

 

Dewis masgot ar gyfer y prosiect. Sut olwg fydd ar UNICEF? / Choosing a mascot for the project. What will UNICEF look like?

Cyflwyno rhoddion i'n ffrindiau o Iwerddon, Groeg a'r Ffindir / Presenting gifts to our friends from Ireland, Greece and Finland

Cyflwyno UNICEF / Introducing UNICEF

Top