Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cyngor Enfys/Rainbow Council

Y Cyngor Enfys

Croeso i dudalen y Cyngor Enfys. Rydym ni yn gyfrifol am helpu i ddatblygu hawliau a lles plant ar draws yr ysgol gyfan. Ein nod yw i sicrhau fod pob disgybl yn yr ysgol yn hapus ac yn iachus. Eleni rydym yn bwriadu i barhau â'r gwaith hawliau plant, gweithio tuag at lefel 3 Ysgol Heddwch a pharhau i gadw a chodi safonau Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus.

Bwriad y Cyngor Enfys ydy rhoi cyfle i aelodau etholedig o flynyddoedd 2 i 6 i roi llais i'r disgyblion ar faterion sydd yn eu heffeithio o fewn yr ysgol. Mae'r aelodau yn cynrychioli eu dosbarthiadau ac yn cefnogi yr ysgol drwy leisio barn eu safbwyntiau ac i gynnig syniadau ar sut allwn wneud newidiadau er lles yr ysgol.

 

The Rainbow Council

Welcome to The Rainbow Council's page. We are responsible for helping to develop children's rights and well-being across the whole school. Our aim is to ensure that all the pupils are happy and healthy. This year we intend on continuing to develop the children's rights and Peace School Award aims and also continue developing and improving the Healthy Schools National Quality Award standards.

The Rainbow Council has been established to give elected members from years 2 to 6 a voice on behalf of the pupils regarding issues which impact on them within the school. The members represent their own class and support the school through allowing them to voice opinions or feelings and to offer ideas on how we can make changes which benefit the whole school.

 

 

 

Dyma ni!

Ein gwaith i helpu'r Wcráin

           Yn dilyn y goresgyniad ar yr Wcráin, roeddem am helpu. Cyfarfuom a phenderfynwyd y dylem fel ysgol anfon adnoddau i helpu'r rhai oedd wedi colli cymaint. Cawsom ein syfrdanu gan y gefnogaeth gan staff, disgyblion a rhieni. Diolch yn fawr!  

 

Our work to help the Ukraine

Following the invasion on the Ukraine, we wanted to help. We met and decided that as a school we should send resources to help those who had lost so much. We were overwhelmed by the support from staff, pupils and parents. Thank you!

 

 

 

Trafod syniadau ar gyfer posteri ar bwysigrwydd golchi dwylo a bwyta'n iach.

Discussing ideas for posters on the importance of washing hands and healthy eating.

 

Ar ôl symud i'n hadeilad newydd, bu'r disgyblion yn awyddus i lunio poster ar gyfer y toiledau ar bwysigrwydd golchi dwylo a phoster ar bwysigrwydd o fwyta'n iach ar gyfer y neuadd ginio. Dyma ni'n pleidleisio dros ein ffefrynnau.

 

After moving to our new build, pupils were assigned to design a poster for the toilets on the importance of washing their hands and another for the dinner hall on the importance of healthy eating. Here we are voting for our favourite.

 

 

Ein dyluniad llwydiannus

 

 

                                             

 

 

 

 

 

Rwy'n Siarad Dros Hawliau! / I Speak For Rights!

 

Amlinelliad y Prosiect / Project Outline

 

Mae'r prosiect yn arloesol gan ei fod yn cyfuno dinasyddiaeth fyd-eang ag angerdd gwirioneddol i hyrwyddo dysgu yn y pynciau craidd ac mae'n cael ei arwain gan ddisgyblion gyda disgyblion wrth wraidd yr holl benderfyniadau ac yn rhan o'r broses. Bydd yn rhoi cyfle go iawn i ddisgyblion ddeall eu rolau fel dinasyddion gweithredol trwy weithgareddau a phrosiectau ystafell ddosbarth. Gwerthoedd y prosiect yw ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr a bydd gweithgareddau a gyflawnir yn dylanwadu ar fywydau ein disgyblion, gan eu siapio i fod yn ddinasyddion gweithredol gyda'r hyder i fynd i'r afael â phroblemau a siarad allan heb ofn er mwyn sicrhau byd gwell. Rydym wedi cynllunio gweithgareddau'n ofalus i gryfhau gwybodaeth ein disgyblion yn academaidd ac yn ddiwylliannol, gan sicrhau amrywiaeth eang o bynciau i ganolbwyntio arnynt trwy gydol y prosiect.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu Hawliau sy'n parchu disgyblion a bydd yn gweithio ar sicrhau bod disgyblion y deall eu rôl yn eu cymuned a'r byd ehangach ac yn cydnabod eu rolau fel dinasyddion ar gyfer y dyfodol.

Mae TGCh yn rhan allweddol o'n prosiect, byddwn yn eisio defnyddio ystod o lwyfannau dysgu ar y we i ddisgyblion a staff eu defnyddio (e-bost, gwefan y prosiect, Skype, llechi, gyriant Google) i gyfathrebu â chyd-bartneriaid Ewropeaidd. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd Skype misol i drafod cynnydd a gwneud penderfyniadau, sicrhau ein bod i gyd ar y trywydd iawn gyda'r amcanion dysgu ac yn cyfathrebu'n wythnosol trwy e-bost trwy gydol y prosiect.

Mae gan bob gwlad fasgot o'r enw UNICEF. Cymeriad wedi'i ddylunio gan ddisgyblion. Mae UNICEF yn teithio o wlad i wlad ar ymweliadau. Trwy UNICEF mae disgyblion yn dysgu am bob gwlad, eu diwylliant, eu traddodiadau, eu straeon traddodiadol, eu bwydydd - gan sicrhau bod y ffocws ar Hawliau sy'n parchu dinasyddion. Ar ddiwedd y prosiect bydd UNICEF a'i ffrindiau uno i greu enfys gwledydd unedig.

 

The project is innovative as it combines global citizenship with a real passion to promote learning in the core subjects and it is pupil-lead with pupils being at the heart of all decision making and part of the process. It will give pupils a real opportunity to understand their roles as active citizens through classroom activities and projects that will motivate them to learn as they will get to share these with a real audience. The project values are to inspire and motivate learners and activities carried out will influence the lives of our pupils, shaping them to be active citizens with the confidence to tackle problems and speak out without fear to ensure a better world. We have carefully planned activities to strengthen our pupils knowledge both academically and culturally, ensuring a broad variety of topics to focus on for the duration of the project,

The project will focus on the theme of developing Rights Respecting pupils and it will work on ensuring students understand the role they have in their community and the wider world and recognise their roles as citizens for the future.

ICT is a key part of our project, we will endeavour to utilise a range of web-based learning platforms for both pupils and staff to use (e-mail, project website, Skype, Ipads, Google drive) to communicate with fellow European partners. We will run monthly Skype meetings to discuss progress and making decisions, ensure we are all on track with the learning objectives and communicate weekly via e-mail for the duration of the project.

Each country has a mascot called UNICEF. A character designed by pupils, UNICEF travels from country to country on visits. Through UNICEF pupils learn about each partner country, their culture, traditions, traditional tales and foods - ensuring the focus is on Rights Respecting citizens. At the end of the project, UNICEF and his friends unite to create the rainbow - united countries.

 

Dewis masgot ar gyfer y prosiect. Sut olwg fydd ar UNICEF? / Choosing a mascot for the project. What will UNICEF look like?

Cyflwyno UNICEF / Introducing UNICEF

Cyflwyno rhoddion i'n ffrindiau o Iwerddon, Groeg a'r Ffindir / Presenting gifts to our friends from Ireland, Greece and Finland

Meddylfryd Twf / Growth Mindset

Mae plant (ac oedolion) sydd â meddylfryd twf yn credu bod modd datblygu eu gallu trwy ymdrech, dyfalbarhad a dysgu o’u camgymeriadau. Mae’r disgyblion yma yn gweld yr ysgol fel lle i ddatblygu eu gallu ac yn meddwl am heriau fel cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd a thyfu. Mae’r credoau hyn sydd gan blant ynglyn â’u galluoedd, ymdrech a dyfalbarhad yn effeithio ar y dewisiadau y maent yn eu gwneud am ddysgu. Gweler uchod y Cyngor Enfys yn dewis brawddegau meddylfryd twf i'w harddangos o amgylch yr ysgol.

 

Children (and adults) with a growth mindset believe that intelligence and abilities can be developed through effort, persistence and learning from mistakes. These pupils see school as a place to develop their abilities and think of challenges as opportunities to grow and learn new skills. These beliefs children have about intelligence, effort and struggle impact the choices they make about learning. See above the Rainbow Council choosing growth mindset sentences to display around the school.

Cofnodion 2022-2023

Top