Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cyngor Enfys/Rainbow Council

Y Cyngor Enfys

Croeso i dudalen y Cyngor Enfys 2019-20. Rydym ni yn gyfrifol am helpu i ddatblygu hawliau a lles plant ar draws yr ysgol gyfan. Ein nod yw i sicrhau fod pob disgybl yn yr ysgol yn hapus ac yn iachus. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i helpu Mrs Davies i ennill Gwobr Lefel 2 Hawliau Plant a'r wobr Ysgol Heddwch. Eleni rydym yn bwriadu i barhau â'r gwaith hawliau plant, gweithio tuag at y wobr Ysgol Heddwch a pharhau i gadw a chodi safonau Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus gyda Mrs Doyle  .

 

The Rainbow Council

Welcome to The Rainbow Council's page 2019-20. We are responsible for helping to develop children's rights and well-being across the whole school. Our aim is to ensure that all the pupils are happy and healthy. We have been working diligently with Mrs Davies to receive the Level 2 Rights Respecting School Award and the Peace School Award. This year we intend on continuing to develop the children's rights and Peace School Award aims and also work along side Mrs Doyle the continue developing and improving the  Healthy Schools National Quality Award standards.

 

 

 

Dyma ni!

                                             Dyma ni! 1

   Gwaith Eleni  

           Yn ystod ein cyfarfodydd gyda Mrs Doyle eleni rydym wedi bod yn gweithio tuag at greu polisi gwrth fwlio ar gyfer digyblion yr ysgol.  

 

This Years W ork 

During our meetings with Mrs Doyle this year we have been working towards creating an anti bullying policy suitable for our school pupils.

 

Trafod syniadau ar gyfer Sports Relief

Discussing ideas for Sports Relief

 

 

  Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus 

Yn Ebrill 2018 enillodd yr ysgol y Wobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus. Ynghyd  â

  disgyblion a chynghorau eraill yr ysgol roedd y cyngor enfys yn rhan bwysig ac annatod o'r holl waith cafodd eu wneud. Gweithiodd pob un ohonynt yn frwdfrydig ac yn ddiwyd. Da iawn a diolch i pob un ohonoch chi!

 

 

Healthy Schools National Quality Award

In April 2018 the school was awarded the Healthy Schools National Quality Award. Alongside all the school councils and pupils the rainbow council played a very important and integral part in all the work completed for the award. Every member worked enthusiastically and diligently. Well done and a big thank you to you all!

                                             

Cam 6 Cynllun Ysgolion Iachus
 

Da iawn i'r ysgol am ennill Cam 6 o'r Cynllun Ysgolion Iachus. Diolch i ddisgyblion yr ysgol ac aelodau'r cyngor enfys dros y ddwy flynedd diwethaf, am eu holl waith caled a'u brwdfrydedd am ddatblygu iechyd a lles ar draws yr ysgol gyfan. 

 

Phase 6 Healthy Schools Award

Well done to the school for being awarded Phase 6 of the Healthy Schools Award. Thank you to all the school pupils and members of the rainbow council from the last two years, for all their hard work and enthusiasm for developing health and wellbeing across the whole school.

 

 

 

Top