Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cinio Ysgol /School Dinners

 

Cinio ysgol - £2.40 y dydd / £12 yr wythnos i blentyn

Yn dilyn adolygiad gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe i ôl ddyled arian cinio, mae nifer yr achosion o ôl ddyled am brydiau ysgol wedi cynyddu i lefel gwbl annerbyniol. O ganlyniad i hyn, cynhaliwyd adolygiad o incwm prydiau yr ysgol ac felly o Ebrill 2018, cyflwynir system newydd o gasglu arain cinio yn yr ysgol er mwyn lleihau’r arian sy’n ddyledus i’r cyngor neu sydd at gyfrifon SQUID y plant.

 

Ar wahan i’r plant sydd yn derbyn cinio ysgol rhad, rhaid i rieni bob plentyn dalu o flaen llaw drwy’r system ar lein, di-arian SQUID a sicrhau bod unrhyw ddyled wedi ei chlirio cyn bod eu plant yn derbyn cinio ysgol. Hoffwn ei wneud yn hollol glir felly, na fydd gan eich plentyn yr hawl i dderbyn cinio ysgol os nad ydych wedi talu eich ddyled ginio!

 

Bob ddydd Llun byddwn yn edrych ar gyfrif SQUID pob plentyn ar fore Dydd Llun er mwyn sicrhau bod arian digonol ynddo. Os ydych yn dymuno i’ch plentyn dderbyn cinio ysgol, yna dylid bod isafswm o £12 o gredyd yng nghyfrif SQUID eich plentyn bob bore Dydd Llun. Os bydd cyfanswm y cyfrif yn is na hyn, yna fe gysylltwn ni â chi er mwyn i chi ychwanegu arian at y cyfrif ac osgoi mynd i ddyled.Gallwch hefyd o ran hwylustod, roi swm penodol yn eich cyfrif ar gyfer yr hanner tymor cyfan.

 

Rhaid talu pob arian drwy’r system di-arian SQUID. Ni fydd yr ysgol yn derbyn arian/sieciau am arian cinio oherwydd Covid-19. Am fwy o wybodaeth ynglyn â system talu SQUID ar lein, cysylltwch â Mrs Rees yn swyddfa’r ysgol.

 

School dinners - £2.40 per day / £12 per week per child

Following a review into school dinner arrears by the City and County of Swansea, the level of unpaid school meals has now risen to an unacceptable level! Following a review of school meal income, as of September 2020, the school will implement a new policy for the collection of school dinner money to help reduce the dinner money debt owed to the council or on parents SQUID accounts.

 

Pupils, other than those entitled to free school meals, will not be provided with a meal unless payment is made via the cashless systems SQUID and all debts are cleared. Parents or carers will need to make alternative arrangements and pupils will be required to bring a packed lunch until the debt is paid. I wish to emphasise that children will not be allowed to receive school dinners if any debt is owed.

 

We will be monitoring each child’s SQUID account on a Monday morning to ensure that there are sufficient funds on the account. If you wish for your child to receive school dinners, then there must be a minimum credit of £12 on your child’s SQUID account every Monday morning. If the balance on your child’s SQUID account is below this sum, then we will contact you in order for you add sufficient credit to your account and to stop any parents from going into debt. Alternatively, you can credit your SQUID account with a sum of money for the half term. 

 

All dinner money must be paid via the cashless system SQUID. Due to Covid-19 the school will not be accepting cash/cheques for dinner money. For more information regarding the SQUID on line pay system, please contact Mrs Rees in the school office who is available Monday to Thursday mornings.

 

 

Bwydlen Cinio Chwefror 2024 / February 2024 Lunch Menu

Bwydlen Cinio Ionawr 2024 / January 2024 Lunch Menu

Bwydlen Cinio Medi 2022 / Spetember 2022 Lunch Menu

Bwydlen Cinio Mai 2022 / Lunch Menu May 2022

Bwydlen Cinio Hydref 2021 / October 2021 Lunch Menu

Bwydlen Cinio 2020-2021 Lunch Menu

Top